Witam serdecznie,

Jesteśmy studenckim kołem naukowym Famili-Art działającym przy Wydziale Teologicznym na Uniwersytecie Szczecińskim. Oficjalną datą rozpoczęcia działań związanym z Kołem jest 24.10.2016 roku, ale już wcześniej braliśmy udział w festiwalach
i spotykaliśmy się na spotkaniach tematycznych. Dołączyć do dyskusji w  Famili-art może każdy student lub absolwent kierunku Nauki o Rodzinie zainteresowany tematyką naszych spotkań.
O czym zatem debatujemy na naszych spotkaniach?
W kręgu naszych zainteresowań jak sam nazwa mówi jest rodzina i wszystkie aspekty
z nią związane. Natomiast druga część nazwy nawiązuje do sztuki, bo my wychodzimy
z założenia, że życie nią jest, a my niczym artyści wypełniamy je kolorami, barwami, odgrywamy w nim role, ukazujemy emocje, poznajemy drugą osobę. Każda przestrzeń naszego życia jest sztuką w której my uczestniczymy, a my jesteśmy po to by spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie, jak zrobić to najlepiej? W szacunku, przyjaźni
i zrozumieniu. Jeśli i Ty masz jakieś pomysły, refleksje, lub zwyczajnie coś Cię ciekawi, przyjdź i wspólnie z nami podejmij wyzwanie próby odpowiedzi, zbadania lub rozwinięcia swoich zainteresowań.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu, daty i tematy spotkań podane są w zakładce terminy.

Serdecznie zapraszamy,
w imieniu Zarządu Koła Famili-Art,
przewodnicząca Róża Nadbrzeżna.

Spotkania tematyczne (odbywają się raz w miesiącu w wyznaczonych datach, wiadomości ze spotkań dostępne w zakładce Nasze dyskusje):

15.11.2017  Wpływ przekonań, stereotypów i nawyków na nasze życie. Debata – Wioleta Zmuda Trzebiatowska


10.01.2017  Pogotowie opiekuńcze jako forma pieczy zastępczej – Katarzyna Wrona. Wykład poprowadzony przez gościa specjalnego, panią Katarzynę Piszczyk
07.03.2018  Terapia par skoncentrowana na emocjach – koncepcje i założenia. Referat – Małgorzata Głowacka
18.04.2018  Dziecko w rodzinie. Kiedy jest odpowiedni moment na powiększenie rodziny i co wpływa na tę decyzję? – Sandra Filipczak
16.05.2018  Damska szowinistka? Poglądy kobiety XXI wieku – Róża Nadbrzeżna
13.06.2018  Integracja społeczna, czyli czy łączyć „patologię” z “wyższymi sferami”? O pracy streetworkerów – Jolanta Sankowska

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW NAUK O RODZINIE „FAMILI-ART” NA WYDZIALE TEOLOGICZNYM UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

 1. Pełna nazwa studenckiego koła naukowego brzmi: Koło Naukowe Studentów Nauk o Rodzinie „Famili-Art”.
 2. Przyjętym skrótem tej nazwy, o której mowa w punkcie pierwszym jest „Famili-Art”.
 3. Siedzibą studenckiego Koła Naukowego jest Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, mieszczący się przy ul. Pawła VI nr 2, 71-459 Szczecin, tel: 91 444 1451  fax: 91 444 1174.
 1. Koło jest zrzeszeniem zainteresowanych studentów i absolwentów kierunku Nauki o Rodzinie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
 2. Przynależność do Koła jest dobrowolna.
 3. Władze Koła:
  1. najwyższą władzą Koła jest Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Członkami Walnego Zgromadzenia Koła są wszyscy członkowie Koła,
  3. Walne Zgromadzenie wybiera Zarząd Koła w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik, Sekretarz. Wybór Zarządu Koła dokonuje się poprzez zdobycie więcej niż połowy ważnych głosów Członków Walnego Zgromadzenia Koła,
  4. Do zadań Walnego Zgromadzenia należy:
 • wybór Zarządu,
 • głosowanie nad sprawami przekazanymi pod głosowanie przez Zarząd,
 • uchwalanie zmian w statucie,
 • podjęcie decyzji o rozwiazaniu Koła Naukowego
 • podejmowanie innych decyzji przewidzianych przez statut,
  1. kadencja Zarządu Koła trwa 3 lata,
  2. Zarząd Koła lub jego poszczególni członkowie mogą podać się do dymisji poprzez złożenie pisemnego wniosku na ręce opiekuna Koła Naukowego,
  3. Zarząd Koła pełni swe funkcje do czasu powołania nowego Zarządu Koła.
 1. Członkami Walnego Zgromadzenia mogą być wszyscy członkowie Koła.
 2. Do zadań Walnego Zgromadzenia należy:
 3. podejmowanie uchwał,
 4. przyjmowanie sprawozdań, rozliczeń,
 5. wykluczanie i przyjmowanie członków Koła,
 6. zatwierdzanie statutu.
 7. Pracami Koła kieruje jego Zarząd.
 8. Do zadań Zarządu należy:
  1. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,
  2. składanie sprawozdania z działalności Walnemu Zgromadzeniu celem jego zatwierdzenia,
  3. opracowywanie projektów planów działania Koła i przedstawienie ich Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia,
  4. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej działalności Koła, miedzy innymi sprawozdań z działalności,
  5. podejmowanie decyzji w sprawie wydatkowania funduszy na cele regulaminowe,
  6. zwoływanie i organizacja posiedzeń Walnego Zgromadzenia,
  7. prowadzenie ewidencji członków Koła i przyjmowanie nowych członków,
  8. utrzymywanie kontaktów z władzami Uczelni i Opiekunem naukowym Koła,
  9. reprezentowanie Koła na zewnątrz,
  10. podejmowanie innych czynności związanych z regulaminową działalnością Koła.
 9. Opiekunem Koła jest pracownik naukowo dydaktyczny Wydziału Teologicznego US.
 10. Koło działa zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym, przepisami wewnętrznymi uczelni oraz własnym regulaminem.
 11. Koło może wiązać się z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach działania.
 12. Koło ma prawo tworzyć sekcje.
 13. Koło może posiadać swoje logo.

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA ORAZ ICH REALIZACJA
Celami i zadaniami Koła są:

 1. poszerzanie wiedzy oraz prowadzenie badań naukowych z zakresu nauk o rodzinie,
 2. rozwój naukowy studentów i propagowanie wiedzy z zakresu przeprowadzonych badań naukowych,
 3. doskonalenie umiejętności praktycznych członków Koła Naukowego w zakresie pracy z rodziną,
 4. rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów w zakresie nauk o rodzinie,
 5. promowanie personalistycznej wizji małżeństwa i rodziny,
 6. nawiązywanie kontaktu i współpraca z ośrodkami akademickimi i organizacjami lokalnymi podejmującymi zagadnienia związane z problematyką rodziny,
 7. podejmowanie działań z zakresu nauk o rodzinie na rzecz społeczności lokalnej,
 8. współpraca z Samorządem Studenckim i innymi Kołami Naukowymi,
 9. promowanie Uczelni i Katedry Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Realizacja celów i zadań poprzez:

 1. organizowanie odczytów naukowych, warsztatów, szkoleń, konferencji i sympozjów naukowych,
 2. prowadzenie badań naukowych, przygotowywanie referatów, przeprowadzanie dyskusji,
 3. prowadzenie serwisu informującego o działalności Koła,
 4. uczestnictwo w seminariach, sympozjach naukowych i innych wydarzeniach z zakresu nauk o rodzinie,
 5. organizowanie spotkań i współpracy z instytucjami i organizacjami o podobnych celach działania.

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE KOŁA

 1. Przyjęcia członka dokonuje Zarząd Koła na podstawie deklaracji członkowskiej.
 2. Członkostwo nabywa się od momentu pozytywnego rozpatrzenia złożonej deklaracji wstąpienia do Koła.
 3. Student może zostać skreślony z listy członków Koła:
  1. na własną prośbę,
  2. po ukończeniu studiów, o ile nie podejmuje aktywności w Kole,
  3. na podstawie wniosku Zarządu Koła, jeżeli członek Koła nie stosuje się do Regulaminu i uchwał władz Koła oraz nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań,
  4. w przypadku rozwiązania Koła.
 4. Członkowie Koła mają prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła,
  2. uczestniczenia we wszelkich formach działalności Koła,
  3. wypowiadania się i zgłaszania wniosków dotyczących Koła,
  4. korzystania z pomocy naukowych i środków, którymi dysponuje Koło na zasadach określonych przez Zarząd Koła.
 5. Członkowie Koła są zobowiązani do:
  1. przestrzegania Regulaminu Koła i uchwał władz Koła,
  2. czynnego uczestnictwa w pracach Koła,
  3. wywiązywania się z podjętych zobowiązań,
  4. godnego reprezentowania Koła.

ROZDZIAŁ IV FUNDUSZE I MAJĄTEK KOŁA

 1. Fundusze niezbędne do wypełniania zadań Koła mogą pochodzić z Uczelni, od członków Koła.
 2. Zobowiązania finansowe zaciągają w imieniu Koła Przewodniczący i Skarbnik za zgodą opiekuna Koła i Dziekana.

ROZDZIAŁ V PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez władze Uczelni.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu mogą być wnioskowane przez Zarząd Koła, Opiekuna Koła oraz co najmniej 1/3 członków Koła. Przedłożenie tego wniosku musi mieć miejsce najpóźniej na 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem i musi być umieszczony w porządku obrad. Do akceptacji wymaganych zmian wymagana jest więcej niż połowa ważnych głosów Walnego Zgromadzenia.
 3. Koło na zewnątrz reprezentuje Przewodniczący i Zastępca.

Regulamin Koła Naukowego Famili-Art – pobierz

06.04.2017 r. Studencko-doktorancka interdyscyplinarna konferencja naukowa nt. Sztuka życia w rodzinie w dobie ponowoczesności

Spotkanie z dziećmi niepełnosprawnymi z SOSW nr 1

Akcja ``Ciastko``

Spotkanie 16.11.2016

Koło naukowe Famili-Art

 

Przewodnicząca Róża Nadbrzeżna tel. 539-926-541
Opiekun dr Ewa Rojewska ewa.rojewska@usz.edu.pl
Kontakt familiartwt@gmail.com