dotyczy: zaliczenia roku akademickiego 2018/2019 i obrony pracy dyplomowej (magisterskiej/licencjackiej)

1. Temat pracy na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich winien być ustalony i zatwierdzony nie później niż na pół roku przed regulaminowym terminem ukończenia studiów.

2. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową (magisterską/licencjacką) w Dziekanacie w terminie uzgodnionym z promotorem, nie później niż do końca ostatniego semestru studiów tj. ostatniego dnia sesji poprawkowej – 24 września 2019 r., co stanowi warunek zaliczenia seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów.

3. W przypadku niezłożenia przez studenta pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie (do 24 września 2019 roku) dziekan podejmuje decyzję – na wniosek studenta – decyzję o powtarzaniu przedmiotu seminarium dyplomowe z ostatniego semestru studiów.
W przypadku braku wniosku studenta o powtarzaniu przedmiotu seminarium dyplomowe dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

4. Student skreślony z listy studentów z w/w przyczyny może wznowić studia w ciągu roku od daty skreślenia z powtarzaniem ostatniego semestru seminarium dyplomowego, bez obowiązku uzupełniania różnic programowych.

5. Wznowienie studiów, po skreśleniu z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie, możliwe jest tylko raz w toku studiów.

6. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest spełnienie wszystkich wymogów zawartych w § 61 Regulaminu studiów Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 marca 2018 r.:

– uzyskanie liczby punktów wynikającej z programu kształcenia oraz spełnienie pozostałych wymagań programowych
– uzyskanie z pracy dyplomowej (magisterskiej/licencjackiej) co najmniej oceny „dostatecznej” wystawionej przez kierującego pracą oraz co najmniej jednego recenzenta
– złożenie w Dziekanacie dokumentów nie później niż 14 dni przed planowanym egzaminem dyplomowym (w tym indeksu w celu zaliczenia semestru i roku oraz wyliczenia średniej ocen za studia)
– uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec Uczelni
– sprawdzenie pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym i złożenie oświadczenia – według wzoru obowiązującego w Uczelni, że praca dyplomowa wykonana była samodzielnie.

7. Egzamin dyplomowy odbywa się przed 3-osobową komisją powołaną przez dziekana, której przewodniczy dziekan lub upoważniony przez niego prodziekan albo profesor albo doktor habilitowany zatrudniony na Wydziale. W skład komisji wchodzi także promotor i recenzent pracy.

8. Egzamin dyplomowy (magisterski/licencjacki) powinien odbyć się najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od terminu złożenia pracy dyplomowej w Dziekanacie.

9. W związku z funkcjonowaniem w US programu antyplagiatowego student składa promotorowi pracę dyplomową z tekstem w wersji ostatecznej, dopuszczonej do obrony (papierowej i elektronicznej na nośniku CD). Promotor sprawdza pracę w programie antyplagiatowym, drukuje Raport podobieństwa, przygotowuje „Protokół kontroli oryginalności pracy” (zał. nr 1). Gdy praca dyplomowa spełnia wymogi składa podpis akceptujący na 1 stronie egzemplarza i przekazuje studentowi. Student składa w Dziekanacie: „Oświadczenie studenta” (zał. nr 3), pracę dyplomową (szczegóły poniżej), „Protokół kontroli oryginalności pracy” wraz z Raportem podobieństwa.

Szczegóły dotyczące antyplagiatu są zawarte w Zarządzeniu nr 29/2014 Rektora US z dnia 18 czerwca 2014 w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim uczelnianego programu antyplagiatowego.

Pracę, po akceptacji promotora, należy złożyć w Dziekanacie na ok. 3-4 tygodnie przed planowanym terminem obrony w celu dokonania oceny pracy przez promotora i recenzenta. Student wpisuje temat pracy do indeksu – na str. 94 (w starszej wersji) lub na str. 90 (w nowszej wersji).

10. Student teologii i nauk o rodzinie przygotowuje 4 egzemplarze pracy w wersji papierowej:
* – 3 egzemplarze (oprawione, zbindowane lub zgrzane):

 • 1 dla promotora (student sam oddaje promotorowi)
 • 1 dla recenzenta (złożona w Dziekanacie)
 • 1 dla Biblioteki Wydziałowej w Szczecinie (złożony w Dziekanacie)
 • * – 1 egzemplarz do akt studenta (składany w Dziekanacie – drukowany OBUSTRONNIE, ponumerowane strony złożone LUZEM w kopercie lub koszulce. NA TYM EGZEMPLARZU PODPISUJE SIĘ PROMOTOR).

Jeśli biblioteki w Koszalinie i Paradyżu potrzebują egzemplarz pracy magisterskiej, ich liczba wzrasta o 1 egz.

Student italianistyki z elementami studiów nad chrześcijaństwem (studia I stopnia) przygotowuje
5 egzemplarzy pracy w wersji papierowej: * – 3 egzemplarze (oprawione, zbindowane lub zgrzane):

 • 1 dla promotora (student sam oddaje promotorowi)
 • 1 dla recenzenta (złożona w Dziekanacie)
 • 1 dla Biblioteki Wydziałowej w Szczecinie (złożony w Dziekanacie)
 • * – 2 egzemplarze do akt studenta, w tym 1 egz. dla Uniwersytetu w Bari (składane w Dziekanacie – drukowane OBUSTRONNIE, ponumerowane strony złożone LUZEM w kopercie lub koszulce. NA TYCH EGZEMPLARZACH PODPISUJE SIĘ PROMOTOR).

Student italianistyki z elementami studiów nad chrześcijaństwem (studia II stopnia) przygotowuje
4 egzemplarze pracy w wersji papierowej:
* – 3 egzemplarze (oprawione, zbindowane lub zgrzane):

 • 1 dla promotora (student sam oddaje promotorowi)
 • 1 dla recenzenta (złożona w Dziekanacie)
 • 1 dla Biblioteki Wydziałowej w Szczecinie (złożony w Dziekanacie)
 • * – 1 egzemplarz do akt studenta (składany w Dziekanacie – drukowany OBUSTRONNIE, ponumerowane strony złożone LUZEM w kopercie lub koszulce. NA TYCH EGZEMPLARZACH PODPISUJE SIĘ PROMOTOR).

11. Strona tytułowa pracy dyplomowej z teologii i nauk o rodzinie:

Na 1. stronie – tytułowej należy zamieścić:

* – poprawną nazwę katedry, w której jest pisana praca
* – zatwierdzony temat pracy (dokładne brzmienie i zgodność znaków interpunkcyjnych)
* – kody pracy dyplomowej (od 1- 3, wyjątkowo 4) – uzgodnione z promotorem (wykaz kodów dostępny w Dziekanacie, Sekretariatach w Koszalinie i Paradyżu, na tablicach ogłoszeń i na internetowej stronie wydziałowej)
* – na 2. stronie: oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy ze złożonym podpisem (praca nie może być przyjęta bez podpisu pod oświadczeniem)
* – na 3. stronie należy zamieścić oświadczenie w sprawie udostępnienia/nie udostępnienia

niepublikowanej pracy dyplomowej w bibliotece Wydziału (obie

Plik do pobrania – informacje dla studentów ostatniego roku studiów