WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Z ELEMENTAMI EDUKACJI SEKSUALNEJ – studia umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk o rodzinie, w tym: psychologii, pedagogiki, prawa, ginekologii i seksuologii oraz metodyki nauczania. Nadają kwalifikacje zawodowe do realizacji zajęć edukacyjnych z zakresu wychowania do życia w rodzinie i wychowania seksualnego. Głównymi adresatami studiów są nauczyciele szkół wszystkich typów.


TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNE STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI (Szczeci i Koszalin) – studia gwarantuja uzyskanie dodatkowej specjalności lub nabycie uprawnień do nauki religii w szkole jako drugiego przedmiotu. Program studiów ma na celu przedstawienie zagadnień z teologii na poziomie umożliwiającym podjęcie nauczania religii w szkole. Oferta skierowana jest do abolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym.


STUDIA PODYPLOMOWE Z TEOLOGII (Koszalin) – studia kierowane są do absolwentów teologii oraz innych kierunków studiów. Kształcenie ma na celu przyedstawienie zagadnień z szeroko pojętej dziedziny teologii (teologia fundamentalna, dogmatyczna, moralna, historia, katolicka nauka społeczna, katechetyka, homiletyka, język religijny) oraz zdobycie umiejętności przekazywania otrzymanej wiedzy.


Informacje ogólne: 

– rekrutacji należy dokonać przez stronę http://www.podyplomowe.usz.edu.pl/kierunki/wydzial/167

– główny okres rekrutacji to czerwiec – wrzesień

– warunkiem uruchomienia studiów jest określona liczba studentów przyjętych na studia

– więcej informacji dot. studiów można uzyskać:

Szczecin: tel. 91 444 14 58 lub krzysztof.wodzynski@usz.edu.pl

Koszalin: tel. 91 345 90 22 lub krzysztof.gorczynski@usz.edu.pl