Koordynator Wydziałowy – dr hab. Angelo Rella

Koordynator dla kierunku italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem – dr hab. Agnelo Rella
Koordynator dla kierunków nauki o rodzinie oraz teologia – ks. dr hab. Cezary Korzec prof. US


Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi.
W nowym programie zmienia się istotnie podejście do składania wniosków – program oferuje co prawda pewne możliwości dla beneficjentów indywidualnych, ale  jedynie instytucje lub organizacje będą mogły wnioskować o dofinansowanie projektów.

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa:

28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii;

Niektóre działania programu Erasmus+ są ponadto otwarte dla organizacji z państw partnerskich.
Lista uczelni z którym Wydział Teologiczny nawiązał współpracę.

Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć wprzewodniku po programie Erasmus+.


Dokumenty:

Karta Studenta Erasmusa: jęz. polskijęz. angielski
Europejska Karta na rzecz Jakości Mobilności: jęz. polskijęz. angielski

Wyjazd na studia: Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement)
Wyjazd na praktykę: Porozumienie o programie praktyki (Training Agreement) i „Karta jakości praktyki Erasmusa” (Quality Commitment)

Dofinansowanie wyjazdów niepełnosprawnych stypendystów Erasmusa